Izvēlne
Rezervāciju grozs

Lietošanas noteikumi

Lai lietotu SIA "SkanaGaisma.lv", reģistrācijas numurs 50203350941, juridiskā adrese: Brīvības iela 140a - 23, Rīga, LV-1012, (turpmāk tekstā – IZNOMĀTĀJS) nomas interneta veikalu vietnē www.skanagaisma.lv un veiktu tajā nomas preču rezervācijas, NOMNIEKAM (fiziskai personai vai juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim) pirms rezervācijas veikšanas jāiepazīstas un jāakceptē NOMĀTĀJA piedāvāto preču nomas noteikumu kopums (turpmāk – NOTEIKUMI).
 
1.    Vispārīgie noteikumi

1.1.    Noteikumi un to darbības laiks

1.1.1.    Saskaņā ar šiem Noteikumiem IZNOMĀTĀJS iznomā preces, kas izvietotas IZNOMĀTĀJA Vietnēs - interneta veikalos www.skanagaisma.lv un www.galdu-noma.lv (turpmāk– INTERNETA VEIKALS). NOMNIEKS nomā preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda INTERNETA VEIKALA vietnē veiktajā pasūtījumā latviešu un krievu valodā (turpmāk – REZERVĀCIJA) un pieņem to.
1.1.2.    Nomas tiesības REZERVĀCIJĀ norādītajā termiņā uz preci pāriet NOMNIEKAM ar nomas maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.
1.1.3.    IZNOMĀTĀJS saziņai ar NOMNIEKU izmanto NOMNIEKA norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas NOMNIEKAM tiek piegādāti uz rezervācijā norādīto e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 
1.1.4.    INTERNETA VEIKALĀ redzamie preču attēli ir maksimāli pietuvināti realitātei, tomēr var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, NOMNIEKAM ir tiesības un iespēja sazināties ar IZNOMĀTĀJU  ar šajos NOTEIKUMOS norādītajiem saziņas līdzkļiem un kontaktinformāciju.
1.1.5.    NOMNIEKS piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, rezervācijā un/vai iegūti lietojot INTERNETA VEIKALU, apstrādei rezervācijas (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei.
1.1.6.    Šie NOTEIKUMI stājas spēkā 2020.gada 24. aprīlī. NOTEIKUMI var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma un tie tiek publicēti INTERNETA VEIKALĀ. NOMNIEKAM pirms pasūtījuma veikšanas katru reizi ir pienākums iepazīties ar NOTEIKUMIEM. INTERNETA VEIKALA lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā NOMNIEKA piekrišana šiem grozījumiem. 

2.    Nomnieka atbildība

2.1.    Reģistrējoties un/vai rezervējot preci vai pakalpojumu INTERNETA VEIKALĀ un piekrītot šiem NOTEIKUMIEM, NOMNIEKS apliecina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja NOMNIEKS ir juridiska persona, NOMNIEKS apliecina, ka tās vārdā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona.
2.2.    NOMNIEKS apliecina, ka lietos INTERNETA VEIKALU atbilstoši normatīvajiem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda NOTEIKUMU vai normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par NOMNIEKA veikto rezervāciju un/vai liegt NOMNIEKAM INTERNETA VEIKALA lietošanu.
2.3.    NOMNIEKAM reģistrējoties un/vai rezervējot preci, ir pienākums norādīt derīgu kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

3.    Distances līgums

3.1.    Ja REZERVĀCIJA tiek veikta INTERNETA VEIKALĀ, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus, starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU tiek noslēgts distances līgums.
3.2.    Distances līgums stājas spēkā ar brīdi, kad NOMNIEKS ir veicis rezervāciju INTERNETA VEIKALĀ un IZNOMĀTĀJS ir piegādājis apstiprinājumu par veikto rezervāciju ar elektroniskā pasta starpniecību uz NOMNIEKA norādīto elektroniskā pasta adresi.
3.3.    Atteikuma tiesības, kas izriet no distances līguma atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 - "Noteikumi par distances līgumu", piemērojamas tikai NOMNIEKAM, kas saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību).

4.    Atteikuma tiesības

4.1.    NOMNIEKAM ir tiesības atteikties no nomas pakalpojumiem jebkurā laikā, nekavējoties informējot par to IZNOMĀTĀJU.
4.2.    NOMNIEKS sedz preces piegādes un atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad IZNOMĀTĀJS ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis NOMNIEKU, ka tam jāsedz izmaksas.
4.3.    NOMNIEKS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. NOMNIEKS ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā.
4.4.    IZNOMĀTĀJS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis informāciju par NOMNIEKA lēmumu atkāpties no PASŪTĪJUMA, atmaksā NOMNIEKAM viņa samaksāto naudas summu par nomas termiņā neizmantoto nomas laiku. IZNOMĀTĀJS minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja NOMNIEKS, izņemot gadījumus, kad NOMNIEKS skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un NOMNIEKAM par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
4.5.    IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs aizturēt NOMNIEKA samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad IZNOMĀTĀJS saņēmis preci vai NOMNIEKS iesniedzis IZNOMĀTĀJAM apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
4.6.    Ja pirms atteikuma tiesību izmantošanas preces piegāde vēl nav uzsākta, IZNOMĀTĀJS atmaksā pilnu NOMNIEKA samaksāto naudas summu.

5.    Sūdzību izskatīšanas kārtība

5.1.    Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti iesniedzama elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi info@skanagaisma.lv vai rakstveidā, nosūtot uz juridisko adresi Brīvības iela 140a - 23, Rīga, LV-1012. Sūdzība tiks izskatīta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
5.2.    Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.
5.3.    NOMNIEKIEM, kuru uzskatāmi par patērētājiem normatīvo aktu izpratnē ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces IZNOMĀTĀJAM rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
5.4.    Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
5.5.    Iesnieguma iesniegšanas datumu
5.6.    Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
5.7.    Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

-    http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
-    http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/sstrida_risinasanas_process-page-001_0.jpg 

5.8.    Ārpustiesas strīdu risinātājs - Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija:

-    Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010
-    Tālr.: 65452554;
-    E-pasts: ptac@ptac.gov.lv
-    Mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
-    Maksa: bez maksas;
-    Valodas: iesniegumus var iesniegt atbilstoši Valsts valodas likumam;

6.    Informācija par nomas interneta veikalu www.skanagaisma.lv

6.1.    Cenas

6.1.1.    Visas preču cenas INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā.
6.1.2.    Izmaksas par preču piegādi NOMNIEKAM nav iekļautas preces cenā un papildus preces cenai NOMNIEKS maksā par piegādes pakalpojumiem, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa vai maksa nav iekļauta nomas pakalpojumā.
6.1.3.    Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces INTERNETA VEIKALĀ.
6.1.4.    Pircējs, apstiprinot rezervāciju rezervācijas veidlapā, piekrīt pie preces norādītajai spēkā esošajai preču piegādes un/vai uzstādīšanas cenai (ja tāda ir noteikta konkrētajai precei). NOMNIEKAM ir pienākums segt IZNOMĀTĀJA izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) NOMNIEKAM tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā/laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 

6.2.    Valodas

6.2.1.    Rezervācijas veidlapa INTERNETA VEIKALĀ ir pieejama latviešu un krievu valodā un NOMNIEKAM ir iespēja veikt rezervāciju jebkurā no šīm valodām.

6.3.    Samaksa par nomas preci

6.3.1.    Samaksu par nomas preci un piegādi, ja tā nav iekļauta nomas cenā, NOMNIEKS veic saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izsniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto IZNOMĀTĀJA bankas kontu.
6.3.2.    Samaksas par preci un/vai pakalpojuma nosacījumi var būt atkarīgi no NOMNIEKA izvēlētās preces un piegādes veida.
6.3.3.    Nomas maksas apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (kases čeks, kases termināla čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja NOMNIEKS veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tai skaitā ar maksājuma karti, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts IZNOMĀTĀJA bankas kontā.

7.    Nomas preču piegāde

7.1.    Preces piegāde NOMNIEKAM, nomas preču specifikas dēļ, tiek veikta IZNOMĀTĀJA izvēlētajā veidā, pēc nomas maksas un piegādes pakalpojuma summas samaksas.
7.2.    IZNOMĀTĀJS pēc maksājumu saņemšanas paziņo NOMNIEKAM uz kādu no pieteikumā norādītajiem NOMNIEKA kontaktiem (e-pasta adresi, tālruņa numuru) par preces gatavību piegādei izvēlētajā nomas termiņā.
7.3.    NOMNIEKAM ir pienākums būt sasniedzamam pa PASŪTĪJUMĀ norādīto telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos par piegādes detaļām un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildē.
7.4.    Ja IZNOMĀTĀJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka NOMNIEKA pasūtītā prece nav pieejama, tad IZNOMĀTĀJA pienākums ir informēt par to NOMNIEKU. Tādā gadījumā IZNOMĀTĀJS var piedāvāt NOMNIEKAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

8.    Nomas rezervācijas noformēšana

8.1.    NOMNIEKAM ir iespēja nomāt jebkuru izvēlētu nomas preci INTERNETA VEIKALĀ, rezervējot to vietnē www.skanagaisma.lv vai pa tālruni +37129600561 vai pa elektronisko pastu info@skanagaisma.lv.
8.2.    Lai noformētu rezervāciju internetā, NOMNIEKAM nav nepieciešams obligāti reģistrēties (noformēt pasūtījumus Internetā var arī nereģistrēti lietotāji). Taču reģistrētajiem NOMNIEKIEM ir iespējami papildus bonusi, kā papildus atlaides, lojalitātes programmas u.tml.
8.3.    Lai nomātu izvēlēto preci, NOMNIEKS, kas ir piekritis šiem NOTEIKUMIEM, aizpilda nomas rezervācijas veidlapu INTERNETA VEIKALA vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi.
8.4.    Rezervācijas noformēšana neietver tūlītēju NOMNIEKA pienākumu veikt samaksu. IZNOMĀTĀJS pēc pircēja rezervācijas saņemšanas nosūta apstiprinājumu par rezervācijas spēkā stāšanos un izpildi, nosūtot NOMNIEKAM uz norādīto e-pasta adresi nomas līgumu un rēķinu. Rezervācija ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos NOTEIKUMOS paredzētajos gadījumos.

9.    Tehniskie līdzekļi informācijas ievades kļūdu noteikšanai un labošanai pirms pasūtījuma izdarīšanas

9.1.    Rezervācijas noformēšanas posmā INTERNETA VEIKALĀ LIETOTĀJAM ir iespēja rediģēt ievadītos datus. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc rezervācijas apstiprināšanas, NOMNIEKS var izlabot kontaktējoties ar interneta veikala menedžeriem pa tālruni +37129600561 vai elektronisko pastu info@skanagaisma.lv.

10.    Kontaktinformācija un rekvizīti

-    Mob. tālr.: +37129600561
-    E-pasts: info@skanagaisma.lv
-    Nosaukums: SIA "SkanaGaisma.lv"
-    Juridiskā adrese: Brīvības iela 140a - 23, Rīga, LV-1012
-    Reģistrācijas Nr.: 50203350941
-    PVN Nr.: LV50203350941